E-poes alates 100€ 0% järelmaksu intress >

OSALEMISTINGIMUSED


1. Kampaania nimi ja korraldaja

 

Kampaania nimi „Sencor100“, edaspidi „Kampaania“ Kampaania korraldaja: Greentek Hulgikaubandus OÜ (registreeritud asukoht: Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa, maksunumber: EE100272932) edaspidi: „Korraldaja“.


2.Osalemise tingimused

 

Kampaania on avatud kõikidele füüsilistele isikutele, kelle alaline elu- või asukoht on Eestis, kes on 18-aastane ning kes ostis Eesti jaemüügist reklaamiperioodi vältel ükskõik milliseid tooteid tootepakkumises sisalduvate toodete nimekirjast (edaspidi: „klient“).

Korraldaja ja korraldaja esindaja või muu äriettevõte/agentuur, kes on seotud kampaania korraldamise ning läbiviimisega, samuti nende lähisugulased (viimased, nagu on määratletud tsiviilseadustiku artikli 8: 1 lõike 1 punktis 1), ei tohi kampaanias osaleda.


3. Kampaania kestus

 

Kampaania kestab 0:00, 15. november 2019 kuni 23:59, 31. jaanuar, 2020.


4. Kampaania mehhanism ja tagasimaksetingimused

 

Kliendil, kes ostab käesolevate tingimuste jaotises 3 määratletud "Sencor100" kampaaniaperioodil Eestis jaemüügist mistahes lisatud kampaaniatoodete pakkumise loendis oleva toote ning ei ole tootega rahul selle tavapärasel kasutamisel, on õigus nõuda ostetud toote hinna tagastamist vastavalt käesolevatele tingimustele. Sel juhul maksab korraldaja vastavalt käesolevatele tingimustele 60 kalendripäeva jooksul pärast tagasimaksetaotluse (edaspidi: “tagasimaksetaotlus”) saamist tagasi ostetud toote brutoostuhinna – edaspidi: “ostuhind” (toote lõpptarbija brutohinda võib lugeda ostuhinnaks, st muid kulusid, näiteks saatmis- või pakendamiskulusid ei saa lisada). Kampaaniatoodete üksikasjaliku loendi leiate käesolevate tingimuste lõpus.


5. Tingimused:

 

Raha tagasi garantii kehtib ainult allpool loetletud Sencori toodetele, mis on Eestis jaemüügist ostetud kampaaniaperioodil, 15. novembrist 2019 kuni 31. jaanuarini 2020. Kampaaniatoodete üksikasjaliku loendi leiate käesolevate tingimuste lõpus.

 

Kliendil on õigus 100% tagasimaksele, kui ta saadab 60 kalendripäeva jooksul pärast ostmist posti teel allpool nimetatud aadressile tagasimaksetaotluse, mis peab sisaldama järgmist:

-   originaalostukviitung – ringiga ümber ostetud Sencori toote nime ja hinna

-   toote juurde kuuluv garantiileht,

-   originaalpakendis toode,

-   ja täidetud tagasimakse vorm, mille leiate siit.

Tarneaadress: Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa. Pakendil peab olema kampaania nimi: "Sencor100".

 

Tagasimaksetaotluste laekumise viimane kuupäev on:  31 märts, 2020 23:59.

Kui klient on ostnud korraga rohkem kui ühe elektroonikatoote, tagastatakse talle ostukviitungi originaal 60 päeva jooksul alates tagasimaksetaotluse saamisest.

 

6. Tagasimakse protsess:

 

Korraldajale tagasimaksmiseks ja raamatupidamiseks vajaliku teabe edastamiseks koos tagasimaksetaotlusega prindib ja täidab klient „SENCOR 100% tagasimakse garantii“ vormi, mis asub jaotises „Allalaaditav sisu“ ning saadab selle aadressile Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa, nagu on määratud jaotises 5.

 

Vorm peab sisaldama järgmist teavet:

 

*  Kliendi ees- ja perekonnanimi,

*  Kliendi täpne aadress,

*  Kliendi e-posti aadress,

*  Kliendi telefoninumber,

*  Kliendi pangakonto number,

*  Ostu kinnitava ostukviitungi või arve number,

*  Kliendi avaldus, et ta finantseeris toodet tarbimislaenuga (kui jah, siis milliselt krediidiasutuselt ta selle laenas)

*  Kliendi avaldus tootega rahulolematuse kohta, kasutades järgmist lauset: „Ma ei ole tootega rahul, seega soovin raha tagasi.“

*  Kliendi lühike selgitus, miks ta tootega rahul pole,

*  Klienti allkiri

 

Korraldaja/korraldaja esindaja vaatab tagasimaksetaotlused üle 10 tööpäeva jooksul pärast nende laekumist, et näha, kas need vastavad kõigile jaotises 5 esitatud nõuetele. Kui tagasimaksetaotlus on täielik, maksab korraldaja/korraldaja esindaja kliendile ostuhinna 15 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 60 kalendripäeva pärast tagasimaksetaotluse saamist.

 

Kui korraldaja / korraldaja esindaja avastab kliendi tagastatud tagastamistaotluses puudusi, võtab ta temaga konsultatsiooni saamiseks ühendust telefoni, e-posti ja / või posti teel.

 

Korraldaja ei tagasta postikulusid, mis on kliendil tekkinud seoses tagastusgarantii jõustamisega (s.o toote tagastamine), seetõttu kannab toote tagastamise postikulud saatja.

 

Kampaania raames võtab korraldaja vastu ainult postisaadetisi, mis on saadetud aadressile Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa , ja raha tagastamise garantiid ei saa rakendada ostukohas.

 

Ainuüksi postitamise tõend ei ole raha tagasi garantii täitmiseks piisav.

 

Korraldaja ei võta vastutust raha tagastamata jätmise eest põhjusel, mis tuleneb

-  võimalikust kliendi veast või kliendi esitatud isikuandmete puudulikkusest või

-      kui tagasimaksetaotlus postisaadetisena kaob postikaotuse või kätte toimetamata jätmise tõttu mis tahes kliendiga seotud põhjusel.

 

Kui klient saadab korraldajale toote, mis ei kuulu 100% raha tagasi garantiis osalevate toodete hulka, võtab korraldaja ostjaga vastavalt ühendust. Sellisel juhul ei vastuta korraldaja tagastamise eest, korraldaja hoiab seda maksimaalselt 30 päeva aadressil Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa  ning selle võib kätte saada ainult isikut tõendavate dokumentide esitamisel.

 

Tagasimakset taotlev klient teeb korraldajaga koostööd, et tagasimakset saaks teha vastavalt käesolevatele tingimustele. Kui ostja seda koostöökohustust ei täida ja tagasimaksmine seetõttu ebaõnnestub, ei saa kanna korraldaja selle eest vastutust.

Tagasimakse on võimalik ainult siis, kui tagasimaksetaotluses on täielikult täidetud kõik ülaltoodud tingimused (5. ja 6. jagu).

 

Kui tagasimaksetaotlus, s.h tagastatud toode või lisatavad dokumendid ei vasta kampaania tingimustele või kui tagasimaksenõuet ei saa muul põhjusel täita, võtab korraldaja ostjaga vastavalt ühendust. Sellisel juhul ei vastuta korraldaja tagastamise eest, korraldaja hoiab seda maksimaalselt 30 päeva aadressil Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa  ning selle võib kätte saada ainult isikut tõendavate dokumentide esitamisel.

 

Kampaanias osalemisega, st sisestades tagasimaksetaotluse vormile oma isikuandmed (täisnimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja pangakonto number) ning tagastades toote vastavalt käesolevatele tingimustele, nõustub klient nende tingimustega selgesõnaliselt, vabatahtlikult ja tingimusteta, teades neis sisalduvat asjakohast teavet.


7. Korraldaja õigused

 

Võltsitud või muudetud Sencori tooted, ostukviitungid või garantiikirjad on kehtetud ega osale kampaanias. Juhul, kui tekivad vaidlused Sencori kampaanias osalevate toodete ehtsuse osas, juhindutakse korraldaja otsusest.

 

Korraldajal on õigus kampaaniast välja jätta kõik isikud, keda võib kahtlustada pettuses või kuritarvituses.

 

Korraldaja jätab endale õiguse kampaania või selles osalevate toodete väärkasutamise või manipuleerimise korral rakendada asjakohaseid õiguslikke meetmeid või algatada asjakohaseid regulatiivseid protseduure.

 

Kui kampaania käigus ilmneb olulisi kuritarvitusi või kui kampaania ajal tekib kahtlus pettuses (sh selle tunnused), jätab korraldaja õiguse peatada või tühistada kampaania või välistada klient, kes soovib kasutada kampaaniat pettuseks.

 

Korraldaja ega ükski kampaanias osalev ettevõte ei vastuta ja välistavad igasuguse hüvitise või kahju hüvitamise nõude, mis tuleneb kampaania vigadest, tegematajätmistest, häiretest või kampaania viibimisega tekitatud kulude, kahjude ja kahjustustega seotud hüvitamisest; kuid see ei hõlma vastutust klientidele tahtliku või raske hooletuse tõttu tekitatud kahju eest.

 

Korraldajal on õigus ostulaenu pakkuvale krediidiasutusele ja edasimüüjale teatada, kui seoses kampaanias osalemisega kahtlustatakse pettust või kuritarvitust.8. Privaatsuspoliitika

 

Teave vastutava töötleja kohta, kontaktandmed:

 

*  Nimi: Greentek Hulgikaubandus OÜ Aadress: Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa.

*  Ettevõtte registreerimisnumber: 10017007

* Maksunumber: EE100272932

* Tel.: +372 602 2400

*  E-post: [email protected]

 

Klient edastab reklaamikampaania käigus vastutavale töötlejale järgmised isikuandmed:

-                 Kliendi nimi,

-                 aadress,

-                 e-posti aadress,

-                 pangakonto number,

-                 telefoninumber,

-                 AP kood/tellimuse ID/arve number,

-                 ostulaenu kasutamise fakt, laenu andva asutuse nimi,

-                 üksikasjad ostetud toote kohta,

-                 täiendav rahulolematuse põhjendus (valikuline).

 

Andmetöötluse õiguslik alus: käesolevate osalemistingimuste alusel sõlmitud lepingu täitmine.

 

Andmetöötluse eesmärk: vastutav töötleja haldab kampaania ajal raha tagastamise garantii täitmiseks esitatud teavet.

 

Andmetega tutvumiseks volitatud isikute reguleerimisala: Kliendi edastatud isikuandmetele pääsevad ligi ainult need vastutava töötleja ja volitatud töötleja töötajad ning esindajad, kes peavad andmeid teadma oma tööülesannete täitmiseks.

 

Andmetöötluse kestus: kuni 5 aastat peale kampaania lõppemist ning maksete tegemisega seotud andmeid säilitatakse 8 aastat.

 

 

Vastutav töötleja peab vastu võtma ja tagama kõik meetmed teabe säilitamise, töötlemise ja edastamise ning muu andmeturbega seotud turvalise andmetöötluse hõlbustamiseks. Vastutav töötleja rakendab kõiki vajalikke meetmeid tagamaks, et kaitsta tema töödeldavaid isikuandmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise, kustutamise, kahjustamise, hävitamise eest ja selleks vajalike tehniliste tingimuste tagamiseks.

 

Vastutav töötleja ja volitatud töötleja käsitlevad kliendi edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja järgivad kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusnorme, eriti 2011. aasta seaduse CXII sätteid, mis käsitleb teabe enesemääramise ja teabevabaduse seadust, 1998. aasta VI seadust, mis käsitleb isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooniga ühinemist, Strasbourg, 28. jaanuar 1981, ja ELi määruse 2016/679 (GDPR) sätteid, mis käsitlevad füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus 95/46/EÜ.

 

Vastutav töötleja ja volitatud töötleja peavad rakendama kõik meetmed andmete säilitamise, töötlemise ja edastamisega seotud infotehnoloogia ja andmetöötluse turvamiseks. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja rakendavad kõiki vajalikke meetmeid, et tagada nende töödeldavate isikuandmete kaitse volitamata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise, kustutamise, kahjustamise, hävitamise eest ja selleks vajalike tehniliste tingimuste tagamiseks.

 

Käesoleva teabe eesmärk on anda klientidele enne andmetöötluse alustamist teavet andmete töötlemise faktide ja teabe kohta.

Teil on igal ajal võimalus saada tagasisidet selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse, ning kui jah, siis on teil õigus pääseda juurde oma isikuandmetele ja järgmisele teabele:

a)             andmetöötluse eesmärgid;

b)             asjaomaste isikuandmete kategooriad;

c)             need vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on edastatud või edastatakse, sealhulgas eriti vastuvõtjad kolmandatest riikidest või rahvusvahelised organisatsioonid;

d)             vajaduse korral isikuandmete säilitamise kavandatud periood või kui see pole võimalik, siis selle ajavahemiku määramise kriteeriumid;

e)             teie õigus nõuda, et vastutav töötleja parandaks, kustutaks või piiraks teiega seotud isikuandmete töötlemist ja vaidlustada sellist isikuandmete töötlemist;

f)               õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;

g)             kui andmeid ei koguta andmesubjektilt, siis kogu olemasolev teave nende allika kohta;

h)             automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilianalüüsi fakt ja vähemalt nendel juhtudel selge teave rakendatud loogika ning sellise andmetöötluse olulisuse ja tagajärgede kohta andmesubjektile.

Vastutav töötleja edastab teile teie nõudmisel andmetöötluses olevate isikuandmete koopia.    

Kliendil on igal ajal õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist või muutmist, ning vastutav töötleja on kohustatud nõude täitma põhjendamatu viivituseta.

Kliendi soovil kustutab vastutav töötleja põhjendamatu viivituseta ostja isikuandmed, kui:

-   isikuandmeid ei vajata enam sellel eesmärgil, milleks neid koguti või töödeldakse muul viisil;    

-      klient võtab tagasi oma nõusoleku andmetöötluseks ja andmetöötluseks puudub muu seaduslik alus;

-    kui isikuandmeid hallatakse otseturunduse eesmärgil ja klient vaidlustab andmetöötluse ning puudub õigustatud põhjus eelistada andmetöötlust;

-   isikuandmeid hallati ebaseaduslikult; või

-    isikuandmed tuleb kustutada, et täita vastutava töötleja suhtes kohaldatavat EL või liikmesriigi seadusest tulenevat juriidilist kohustust.

 

Kui vastutav töötleja on isikuandmed avalikustanud ja on kohustatud need vastavalt käesolevale jaole kustutama, võttes arvesse olemasolevat tehnoloogiat ja rakendamise kulusid, rakendab ta mõistlikke meetmeid (sealhulgas tehnilised meetmed) volitatud töötlejate teavitamiseks, et andmesubjekt on taotlenud linkide või mis tahes nende isikuandmete koopiate või duplikaatide kustutamist.

 

Eespool nimetatud kustutamist käsitlevat sätet ei kohaldata, kui andmetöötlus on hädavajalik:

a)           sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks;    

b)           isikuandmete töötlemise kohustuse täitmiseks vastavalt vastutava töötleja suhtes kohaldatavale EL või liikmesriigi seadusele või avalikes huvides või ülesande täitmiseks vastutavale töötlejale antud avaliku võimu teostamisel;

c)         rahva tervisega seotud avaliku huvi kaalutlustel;

d)             arhiveerimiseks avalikes huvides, teaduse ja ajaloo uurimiseks või statistilistel eesmärkidel, kui kustutamisõigus muudaks selle andmetöötluse tõenäoliselt võimatuks või kahjustaks tõsiselt; või

e)        õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

 

Kliendi soovil piirab vastutav töötleja andmete töötlemist, kui:

-   klient vaidlustab isikuandmete õigsuse, millisel juhul kehtib piirang perioodile, mis võimaldab vastutaval töötlejal kontrollida isikuandmete õigsust;

-   andmetöötlus on ebaseaduslik ja klient on andmete kustutamise vastu ning nõuab selle asemel nende kasutamise piiramist;

-   vastutav töötleja ei vaja enam andmetöötluseks isikuandmeid, kuid klient nõuab neid õiguslike nõuete seadmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; või

Kui andmetöötlus on ülaltoodust tulenevalt piiratud, saab selliseid isikuandmeid, välja arvatud säilitamist, hallata ainult andmesubjekti nõusolekul või seadusest tulenevate nõuete loomiseks, teostamiseks või kaitsmiseks või muu füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või EL või liikmesriigi olulistes avalikes huvides. Vastutav töötleja teavitab andmetöötluspiirangu tühistamisest eelnevalt andmesubjekti, kelle taotlusel on andmete töötlemist piiratud.

 

Lisaks eeltoodule võib klient nõuda vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete saamist struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas vormingus ja kliendil on õigus edastada sellised andmed teisele vastutavale töötlejale ilma takistusteta vastutava töötleja poolt ja kui see on tehniliselt teostatav, võib klient taotleda isikuandmete otsest edastamist vastutavate töötlejate vahel.

 

Taotlusi saab esitada järgmistel aadressidel: Greentek Hulgikaubandus OÜ Laulupeo 2 Tallinn 10121, Harjumaa  posti teel või  [email protected]  e-posti aadressil.

 

Identifitseerimiseks on alati vaja täpset isiklikku teavet.

Vastutav töötleja peab põhjendamatu viivituseta, kuid igal juhul 30 päeva jooksul pärast taotluse saamist teavitama klienti meetmetest, mis on võetud vastuseks kliendi taotlusele tema õiguste kasutamiseks.

 

Kui klient esitas taotluse elektrooniliselt, edastatakse teave võimalikult suures ulatuses elektrooniliselt, kui klient ei nõua teisiti.

Vastutav töötleja teavitab kõigist parandustest, piirangutest või kustutamistest klienti, samuti kõiki neid, kellele andmed on varem andmete töötlemise eesmärgil edastatud.

Kui vastutaval töötlejal ei õnnestu tegutseda vastavalt kliendi nõudmisele, teavitab ta viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast taotluse saamist, klienti tegevusetuse põhjustest ja asjaolust, et ostja võib esitada kaebuse järelevalveasutusele.

 

Kliendi ülaltoodud õiguste rikkumise korral võib ta pöörduda oma elukohas või vastutava töötleja asukohas pädeva üldkohtu poole, milline kohus tegeleb tema individuaalse nõudega lõivuvabalt ja väljaspool järjekorda ning sealt edasi võib esitada kaebuse Riiklikule andmekaitse ja teabevabaduse ametile (veebileht:  https://www.aki.ee).


8. Üldsätted

 

Korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania tingimusi ja raha tagasi saamise protsessi üheaegselt, teavitades sellest kliente ning avaldada teave ka veebisaidil www.sencor100.ее  lehel.


 

 

Osalejad nõustuvad olema täielikult vastutavad kahju eest, mis korraldajale on põhjustatud tingimuste rikkumisest kampaanias osalemise ajal. Nende osalemistingimuste rikkumise korral võib korraldaja igalt kliendilt kampaanias osalemise võimaluse tagasi võtta.

 

Kampaania avaldatakse ja seda kirjeldatakse eksponeeritud toodete infolehtedel, poodidesse paigutatud voldikutes ja <http://www.sencor100.ее/> www.sencor100.ее veebilehel.

 

Tagasimaksetaotluse esitamisega tunnistavad ja nõustuvad kliendid kõikide nendes tingimustes sisalduvate tingimustega.

 

Tallinn, 04. november 2019

 

Greentek Hulgikaubandus OÜ


 

Lisa 1

 

KAMPAANIAS OSALEVATE TOODETE KOODIDE ÜKSIKASJALIK LOETELU

 

SAC MT1220C

SAC MT1221CH

SAC MT1224CH

SAC MT1225CH

SAC MT1411C

SAC MT7020C

SAC MT9020C

SBD 1470

SBG 106BK

SBG 2052RD

SBG 3050SS

SBG 3701SL

SBG 5000BK

SBG 5030BK

SBG 6030SS

SBG 6031SS

SBG 6650BK

SBL 2201GR

SBL 2202BL

SBL 2205VT

SBL 2206YL

SBL 2210WH

SBL 2211GR

SBL 2212BL

SBL 2213OR

SBL 2214RD

SBL 2215VT

SBL 2216YL

SBL 2217TQ

SBL 2218RS

SBL 2330

SBL 3200WH

SBL 3201GR

SBL 3203OR

SBL 3204RD

SBL 3205VT

SBL 3206YL

SBL 3207GG

SBL 3208RS

SBL 3271SS

SBL 3272RD

SBL 4370

SBL 4371

SBL 4870WH

SBL 5371BK

SBL 5372RD

SBL 5750SS

SBL 7070GG

SBL 7071GR

SBL 7072BL

SBL 7073VT

SBL 7074RD

SBL 7075RS

SBL 7076GD

SBL 7077CH

SBL 7078BK

SBL 7170GG

SBL 7171GR

SBL 7172BL

SBL 7173VT

SBL 7174RD

SBL 7175RS

SBL 7176GD

SBL 7177CH

SBL 7178BK

SBL 7500SS

SBP 690

SBP 901

SBR 1031WH

SBR 1032SS

SBR 760WH

SBR 930SS

SBS 113SL

SBS 2300BK

SBS 2301WH

SBS 2302SN

SBS 2507BL

SBS 2507RD

SBS 2507WH

SBS 5050BK

SBS 5051WH

SBS 6015BK

SBS 6015WH

SBS 7000

SBS 8000BK

SBU 7730BK

SBU 7790NP

SBU 7870GG

SBU 7871GR

SBU 7872BL

SBU 7873VT

SBU 7874RD

SBU 7875RS

SBU 7876GD

SBU 7877CH

SBU 7878BK

SBU 8800NP

SBU 8850NP

SBU 8900SL

SBU 9000NP

SCB 5100WH

SCB 6150SS

SCE 2000BK

SCE 2001WH

SCE 3000BK

SCE 3050SS

SCE 3700BK

SCE 5000BK

SCE 5070BK

SCF 2001

SCF 2003

SCF 2100WH

SCF 2101BK

SCF 3200WH

SCF 4200WH

SCF 4201BK

SCG 1050BK

SCG 1050WH

SCG 2050RD

SCG 2051BK

SCG 2052WH

SCG 3050SS

SCG 5050BK

SCG 6050SS

SCJ 1051GR

SCJ 6050SS

SCJ 9000NP

SCM 1025

SCM 2025

SCM 2224BL

SCM 3033BL

SCM 3125

SCM 3224BL

SCM 4233BL

SCM 4700BL

SCM 4800BL

SCP 1501BK

SCP 1502SS

SCP 1503WH

SCP 1504BK

SCP 1505SS

SCP 2251

SCP 22521

SCP 2253WH

SCP 2254BK

SCP 2255SS

SCP 2271WH

SCP 3201GY

SCP 4202GY

SCP 5303GY

SCP 5404GY

SCW 3001YL

SDH 1020WH

SDH 2020WH

SDH 3020WH

SDS 8540

SEG 710BP

SEG 720BS

SEO 002

SEO 0910BK

SEO 1710BK

SEO 2028BK

SEO 2810BK

SEO 2828BK

SEO 3610BK

SEO 3628SS

SES 1710BK

SES 4010SS

SES 4040BK

SES 4050SS

SES 8010CH

SES 8020NP

SES 9010CH

SES 9020NP

SFD 2105WH

SFD 4235WH

SFD 6600BK

SFD 7000BK

SFD 742RD

SFD 750WH

SFD 790WH

SFD 851GR

SFE 2310WH

SFE 2311BK

SFE 2327WH

SFE 2540SL

SFE 3010WH

SFE 3011BK

SFE 3027WH

SFE 3040SL

SFE 3080WH

SFE 4010WH

SFE 4021BK

SFE 4037WH

SFE 4040SL

SFH 6010BL

SFH 6011RD

SFH 7011WH

SFH 7015WH

SFH 7051WH

SFH 7055WH

SFH 8019WH

SFH 9012

SFH 9014

SFM 3720GR

SFM 3721VT

SFM 3868

SFN 4010WH

SFN 4031BK

SFN 4047WH

SFN 4060WH

SFN 4070WH

SFN 4080WH

SFN 5040BL

SFN 5200WH

SFN 6011WH

SFN 9011SL

SFN 9021WH

SFR 3220WH

SFR 5320WH

SFR 5400WH

SFS 1000WH

SFS 1001GR

SFS 4050SS

SGS 3050SS

SGS 3051RD

SHA 6400WH

SHA 8400WH

SHA 9200WH

SHA 9400WH

SHB 33OR

SHB 4110WH

SHB 4260WH

SHB 4310

SHB 4330WH

SHB 4355

SHB 4358WH

SHB 4359BK

SHB 4360

SHB 4362GR

SHB 4363OR

SHB 4364RD

SHB 4365VT

SHB 4366YL

SHB 4450WH

SHB 4460WH

SHB 4461GR

SHB 4462BL

SHB 4463OR

SHB 4464RD

SHB 4465VT

SHB 4466YL

SHB 4467TQ

SHB 4468RS

SHB 4501WH

SHB 5001BK

SHB 5501CH

SHB 5600GG

SHB 5601GR

SHB 5602BL

SHB 5603VT

SHB 5604RD

SHB 5605RS

SHB 5606GD

SHB 5607CH

SHB 5608BK

SHD 108VT

SHD 40B

SHD 40G

SHD 6400B

SHD 6400V

SHD 6504W

SHD 6505VT

SHD 6600

SHD 6600V

SHD 6600W

SHD 6700VT

SHD 6701RD

SHD 7030TQ

SHD 7120WH

SHD 7170WH

SHD 7220VT

SHD 7221GR

SHD 8270VT

SHD 8271VT

SHF 2000BL

SHF 2001GR

SHF 2050BL

SHF 2051GR

SHF 910BL

SHF 911GR

SHF 920BL

SHF 921GR

SHI 1100BK

SHI 110BK

SHI 131GD

SHI 3100VT

SHI 4400GD

SHI 4500GD

SHI 5200GD

SHI 530

SHI 5300GD

SHI 5500GD

SHI 5600GD

SHI 6300GD

SHI 780

SHI 781VT

SHM 4210

SHM 4220

SHM 5203

SHM 5205

SHM 5206WH

SHM 5270

SHM 5330

SHM 6203SS

SHP 211SL

SHP 320SL

SHP 3301BL

SHP 4302RD

SHP 431BL

SHP 4501BK

SHP 4502BL

SHP 6201RD

SHP 7201SL

SHP 7411BK

SHP 8305BK

SHP 8400BK

SHP 90

SHS 108SL

SHS 2001VT

SHS 7401WH

SHS 7551RD

SHS 7551VT

SHS 7603

SIK 5000BK

SIM 3000BK

SIM 3500SS

SJE 1055SS

SJE 5050SS

SJE 741SS

SKS 30WH

SKS 31GR

SKS 32BL

SKS 33OR

SKS 34RD

SKS 35VT

SKS 36YL

SKS 37GG

SKS 38RS

SKS 4001WH

SKS 4004GR

SKS 4004VT

SKS 4004YL

SKS 4030BK

SKS 4030WH

SKS 5020WH

SKS 5021GR

SKS 5022BL

SKS 5023OR

SKS 5024RD

SKS 5025VT

SKS 5026YL

SKS 5027TQ

SKS 5028RS

SKS 5300

SKS 5305

SKS 5400

SKS 5700

SKS 6000

SKS 6500BK

SKS 6501WH

SKS 6700BK

SKS 7000WH

SKS 7001BK

SLR 33

SLS 900WH

SMF 2020WH

SMF 4000BK

SMG 4381

SMG 4382

SMH 330

SMH 331

SMM 2030SS

SMM 3080

SMS 2001BK

SMS 2002RD

SMS 4011BL

SMS 4012GR

SMS 4013RD

SMS 5011SL

SMS 5012GR

SMS 5013RD

SMS 5014TQ

SMW 1517RD

SMW 1617BK

SMW 1717WH

SMW 1817BK

SMW 1917WH

SMW 2117SS

SMW 2917

SMW 3717

SMW 3817D

SMW 4217WH

SMW 4317SS

SMW 5017WH

SMW 5117BK

SMW 5217SL

SMW 5220

SMW 6001DS

SMW 6022

SMW 6320

SMW 6420DS

SMW 6520DSG

SNB 4300WH

SNB 4301RD

SNB 4302SS

SNB 4303BK

SNB 6600BK

SNB 6601RD

SNB 6606NP

SNB 9000NP

SNC 101BL

SOC 0910BL

SOC 0911RS

SOC 0912GR

SOC 1100SL

SOC 1101RD

SOC 1102TQ

SOC 2200SL

SOC 2201RS

SOC 2202TQ

SOC 3210SL

SOC 3311BK

SOC 3312WH

SOH 2107BK

SOH 3207WH

SOH 3209WH

SOH 3211WH

SOH 3213WH

SOH 3307BK

SOH 3309BK

SOH 3311BK

SOH 3313BK

SOH 6109BK

SOH 6111BK

SOH 8110WH

SOH 8112WH

SOI 1100SL

SOI 1101RD

SOI 1102TQ

SOI 3312WH

SPE 4110BL

SPE 4111RS

SPE 4112VT

SPP 2100WH

SPP 2200SS

SPP 3200SS

SPR 3600WH

SPR 3900SS

SPR 4000BK

SPR 5500SS

SPR 6100BK

SRM 0600WH

SRM 0610WH

SRM 0650SS

SRM 1000SS

SRM 1500WH

SRM 1550SS

SRM 1800SS

SRM 1810WH

SRM 1890SS

SRM 1891RD

SRM 2800SS

SRM 3150SS

SRV 1000SL

SRV 2010TI

SRV 2230TI

SRV 4000GD

SRV 4250SL

SRV 6250BK

SRV 8250BK

SRV 9250BK

SSC 3001YL

SSG 3500WH

SSG 3501GR    

SSG 3503OR

SSG 3504RD

SSI 2027BL

SSI 2028YL

SSI 2400GR

SSI 5420RD

SSI 5421TQ

SSI 5700VT

SSI 7710BL

SSI 8440GR

SSI 8441VT

SSI 8710VT

SSI 9400BK

SSJ 4041BK

SSJ 4042RD

SSJ 4043WH

SSJ 4050NP

SSJ 4070SL

SSJ 5050SS

SSJ 5051RD

SSJ 9000NP

SSM 1100

SSM 3100

SSM 3120WH

SSM 4220SS

SSM 4221RD

SSM 4300SS

SSM 4304RD

SSM 4310WH

SSM 8700WH

SSM 9300

SSM 9400SS

SSM 9404RD

SSV 230WH

SSV 330WH

STM 3620WH

STM 3621GR

STM 3623OR

STM 3624RD

STM 3625VT

STM 3626YL

STM 3627TQ

STM 3628RS

STM 3700WH

STM 3730SL

STM 3750WH

STM 3751GR

STM 3752BL

STM 3753OR

STM 3754RD

STM 3755VT

STM 3756YL

STM 3757TQ

STM 3758RS

STM 3770WH

STM 3771GR

STM 3774RD

STM 3776YL

STM 40WH

STM 4460GG

STM 4467CH

STM 6350WH

STM 6351GR

STM 6352BL

STM 6353OR

STM 6354RD

STM 6355VT

STM 6356YL

STM 6357GG

STM 6358RS

STM 7310SL

STM 7330SL

STM 7870GG

STM 7871GR

STM 7872BL

STM 7873VT

STM 7874RD

STM 7875RS

STM 7876GD

STM 7877CH

STM 7878BK

STS 2604

STS 2606WH

STS 2607BK

STS 2651

STS 2652RD

STS 5050SS

STS 5070SS

STS 6050GG

STS 6051GR

STS 6052BL

STS 6053VT

STS 6054RD

STS 6055RS

STS 6056GD

STS 6057CH

STS 6058BK

SUB 0700BE

SUB 1700WH

SUB 180BL-EUE2

SUB 181BE

SUB 181BL

SUB 190

SUB 2700WH

SUB 281BE

SUB 291

SVC 0740BL

SVC 0741YL

SVC 1030-EUE2

SVC 1040SL

SVC 1080TI

SVC 190B

SVC 190R

SVC 190W

SVC 3001

SVC 45BK-EUE2

SVC 45BL-EUE3

SVC 45GR-EUE2

SVC 45GR-EUE3

SVC 45RD-EUE2

SVC 45RD-EUE3

SVC 45RD-EUE3

SVC 45WH-EUE2

SVC 45WH-EUE3

SVC 5000BL

SVC 5001YL

SVC 510GR-EUE2

SVC 511TQ-EUE2

SVC 512VT-EUE2

SVC 52BK-EUE3

SVC 52GR-EUE3

SVC 52WH-EUE3

SVC 60/85

SVC 6000BK

SVC 6000BK/8500TI

SVC 6001BK - EUE3

SVC 610RD

SVC 611BL

SVC 6301BK-EUE2

SVC 6301VT-EUE2

SVC 682VT

SVC 684TQ

SVC 684TQ-EUE3

SVC 6900GR-EUE3

SVC 6920OR-EUE3

SVC 7020BK

SVC 7020VT

SVC 730GR-EUE2

SVC 730RD

SVC 7612VT

SVC 7614TQ

SVC 7CA-EUE2

SVC 7PE

SVC 8501Ti-EUE3

SVC 8505TI-EUE3

SVC 8618GD

SVC 8621TI

SVC 8825TI

SVC 8936TI

SVC 8VT 3AAA

SVC 8YL-EUE2

SVC 9000BK

SVC 900-EUE3

SVC 9031BK

SVC 9031RD

SVC 9050BL

SVC 9300BK

SVS 0910WH

SVS 1010WH

SVS 2010WH

SVS 3010GY

SVS 4010SS

SWK 1001OR

SWK 1010WH

SWK 1011GR

SWK 1012BL

SWK 1013OR

SWK 1014RD

SWK 1015VT

SWK 1016YL

SWK 1017TQ

SWK 1018RS

SWK 1031SS

SWK 1220GG

SWK 1221GR

SWK 1222BL

SWK 1223VT

SWK 1224RD

SWK 1225RS

SWK 1226GD

SWK 1227CH

SWK 1228BK

SWK 1280SS

SWK 1500

SWK 1501GR

SWK 1502BL

SWK 1503OR

SWK 1504RD

SWK 1505VT

SWK 1506YL

SWK 1507TQ

SWK 1590SS

SWK 1711SS

SWK 1720BK

SWK 1730BK

SWK 1740

SWK 1741RD

SWK 1748WH

SWK 1749BK

SWK 1755

SWK 1757SS

SWK 1760BK

SWK 1761WH

SWK 1770GG

SWK 1771GR

SWK 1772BL

SWK 1773VT

SWK 1774RD

SWK 1775RS

SWK 1776GD

SWK 1777CH

SWK 1778BK

SWK 1780

SWK 1785BK

SWK 1791WH

SWK 1792BK

SWK 1795SS

SWK 1800WH

SWK 1810WH

SWK 1811GR

SWK 1812BL

SWK 1813OR

SWK 1814RD

SWK 1815VT

SWK 1816YL

SWK 1817TQ

SWK 1890SS

SWK 2080BK

SWK 2090BK

SWK 2190WH

SWK 2191GR

SWK 2192BL

SWK 2193OR

SWK 2194RD

SWK 2195VT

SWK 2196YL

SWK 2197GG

SWK 2198RS

SWK 2510WH

SWK 2511BK

SWK 2550SS

SWK 37GG