Kuidas leida tõhususarv?

Kuidas leida tõhususarv?

Rahvusvaheliste hindamisaluste järgi leitakse igale kinnistule tõhususarv, mis väljendab vaadeldava maa-ala toimimist ökoloogiliselt, bioloogiliselt, sotsioloogiliselt, psühholoogiliselt, esteetiliselt ja energeetiliselt. EKKÜ on välja töötanud tõhususarvud kõikidele elementidele, mida kasutame oma kodus (kinnistul). Need on muru, puud ja põõsad, teede katted, hooned ja rajatised jm.

Parema ülevaate saamiseks on kinnistutel kasutatavad elemendid jagatud rühmadeks (tabel 1)

TABEL 1 Eestis kasutatavate tõhusalt (ökoloogiliselt) toimivate ja mittetoimivate elementide rühmad.

Tabel 1

Tõhususarvu leidmine

Oma kodu (kinnistu) tõhususarvu leidmiseks:

1. Mõõdame kinnistu üle ruutmeetrites
2. Mõõdame ja loeme kõik kinnistul paiknevad elemendid üle ja kanname need erinevate liikide kaupa arvutustabelisse teisele veerule (vt arvutusnäide 1, tabel 3).
3. Kolmandale veerule kanname mõõdetud elementide pinna m2-tes ja neljandale veerule loetud elementide arvu, mille kohta ei saa pinda mõõta (puud) või vertikaalhaljastuse arvutatud pinna, mis ei lähe üldpinna arvestusse.
4. Seejärel määrame tabeli 2 järgi arvutustabelisse kantud erinevate elementide tõhususarvud ja kanname need viiendale veerule kasutades tabeli 2 selgitusi. Parema ülevaate saamiseks on arvutustabelisse tabelisse 3 kantud ka tabeli 2 positsiooni numbrid.
5. Nüüd leiame kõigi tabelisse kantud erinevate elementide tõhusalt toimiva pinna ruutmeetrites. Näiteks joonisel 2 on 41,2 m2 muru. Muru tõhususarv tabelis 2 real 2 on 0,8-1,0. Siit 41,2×0,8= 32,96 m2 tõhusalt toimivat pinda. Kanname selle arvu arvutustabeli veerule 7. Meie näites joonisel 2 on madalad põõsad (kõrgusega 100 sm) pindalaga 12,1 m2. Korrutades saadud pindala tabelist 2 real 17 oleva tõhususarvuga 0,6 saame 12,1×0,6=7,26 m2 tõhusalt toimivat pinda. Nii toimime kõigi tabelisse kantud elementidega. Lõpuks summeerime kõik tõhusalt toimivad pinnad ning saame üldise kinnistu tõhusalt toimiva pinna ruutmeetrites.
6. Nüüd jagades tõhusalt toimiva pinna kinnistu üldpinnaga saame kinnistu tõhususarvu, mille arvväärtus ei tohiks jääda alla 0,6 (tõhususarv Saksamaal, Rootsis ja ka Soomes).

Tabel 2

TABEL 2. Eestis kasutatavate ökoloogiliselt toimivate ja mittetoimivate elementide rühmad, nimetused, tõhususarvude arvväärtused ja selgitused arvutuste teostamiseks.

 Tabel 2Tabel 2a

Tabelis 2 lõigus F „Puud ja põõsad“ p 17-21 toodud tõhusalt toimivate elementide liigitus tugineb Tallinna Linnavalitsuse poolt välja antud määrusele (2011), mis arvestab Eesti klimaatilisi ja paikkondlike iseärasusi.

Kõrghaljastusega alal arvestatakse tõhusalt toimivat pinda kaks korda, so puude võra läbimõõdust tuletatud maapinda kattev pind, millele lisatakse puude all oleva taimkatte tõhusalt toimiv pind. Näiteks: tabelist 2 p21 järgi puu h=20m katab 25m2 pinda ja tema tõhususarv on 0,4 kuid puu alune pind on samuti tõhusalt toimiv muru pind, seega tabelist 2 realt p2 leiame muruga kaetud pinna tõhususarvu, mis on 0,8. Nüüd leiame tõhusalt toimiva suure puu aluse pinna 25 x 0,4 + 25 x 0,8 = 30 m2 , mitte 25 x 0,4 = 10 m2.

 

Kinnistu tõhususarvu leidmise näide 1

Alljärgnevalt on koostatud 258,3 m2 kinnistu (joonis 1) tõhususarvu arvutamise näide haljastuse, õueala planeeringu ja eluhoonega ning tabelarvutuse kinnistu tõhususarvu arvutamiseks (tabel 3).

Tabel 3
Joonis 1. 258,3 m2 suurune kinnistu hoonestusala ja õueala detailidega. Tabel 3. Joonisel 1 kujundatud kinnistu tõhususarvu leidmine tabelarvutusena

 Tabel 4

Antud kinnistu haljastuse tõhususarv on:   tõhusalt töötav pind jagatud kinnistu üldpinnaga   27,06 : 258,3 = 0,105, mis on kuus korda väiksem võrreldes rahvusvaheliselt aktsepteeritud arvväärtusega.

 

Kinnistu tõhususarvu leidmise näide 2

Võtame aluseks arvutusnäites 1 võetud kinnistu ning muudame selle haljastust tõhusamaks.

 

Tabel 5
Joonis 2. Joonisel 1 kujundatud 258,3 m2 suurune kinnistu täiendatud haljastuse tõhusust suurendavate elementidega.Tabel 4. Joonisel 2 kujundatud kinnistu haljastuse tõhususarvu leidmine tabelarvutusena

 Tabel 6Tabel6a

Antud kinnistu haljastuse tõhususarv on:   tõhusalt töötav pind jagatud kinnistu üldpinnaga   184,74 : 258,3 = 0,715, mis ületab 0,11 punktiga rahvusvaheliselt aktsepteeritud arvväärtust.


Autor: Arvi Altmäe 

Jaga
KUIDAS LEIDA TõHUSUSARV? on lisatud ostukorvi
Don't forget to buy these compatible products,