Keraamilised plaadid -40%
08
P
05
T
18
MIN
43
S

Bauhof Group AS-i andmekaitsetingimused

Bauhof Group AS´i (edaspidi Bauhof või meie) jaoks on klientide, äri- ja koostööpartnerite rahulolu äärmiselt oluline. Seetõttu on meie jaoks tähtis ka see, et inimesed, kelle isikuandmetega[1] (edaspidi ka andmed) me kliendisuhte, ärisuhte või muu koostöö käigus kokku puutume mõistaks, kuidas me nende andmeid kasutame ning mida me teeme isikuandmete kaitse tagamiseks.

1. Millal andmekaitsetingimused kohalduvad?

Need andmekaitsetingimused kohalduvad, kui:

1.1 olete liitunud Bauhofi Meistriklubiga (füüsilised isikud) või Profiklubiga (juriidilised ja füüsilised isikud), luues endale kasutajakonto Bauhofi veebilehel või täites liikmetaotluse mõnes Bauhofi kaupluses;

1.2 sooritate e-poes oste sisselogitud kliendina või teete üksikoste tavakliendina;

1.3 tellite meie teenuseid Bauhofi veebilehe vahendusel või meie kauplustes kohapeal;

1.4 tellite meie uudiskirja või olete avaldanud soovi saada meie pakkumisi tavaposti , e-posti või SMSi teel;

1.5 esitate lihtsalt infopäringu meie veebikeskkonna kaudu või e-kirja teel;

või suhtlete meiega lisaks ülalpool nimetatule muul moel kui tarbija, äriklient, koostööpartner, tarnija või muu isik, kellel on Bauhofiga ärialane suhe.

2. Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Isikuandmete vastutav töötleja on AS Bauhof Group AS, registrikood 10636638, aadress J.Smuuli tee 41, Tallinn, 11415, e-post info@bauhof.ee.

3. Mis tüüpi isikuandmeid me kogume ja millistest allikatest me neid saame?

Vastavalt sellele, kes te olete – kas klient, tarbija, tarnija, äri- või muu koostööpartner – ja kuidas te meiega suhtlete (näiteks meie kaupluses, võrgu kaudu, telefoni teel, jne) võime töödelda teie kohta erinevaid andmeid. Näiteks, võime koguda teie andmeid, kui te külastate või kasutate meie veebilehte, rakendusi või sotsiaalmeedia kanaleid, kui ostate ja kasutate meie tooteid, teenuseid, kui te tellite meie uudiskirju, pakute meile oma tooteid või teenuseid, kui te võtate ühendust meie klienditoega, osalete müügikampaaniates ja küsitlustes või suhtlete meiega muul viisil. Olenevalt suhtlemise viisist ja põhjusest on ka kogutavad andmed erinevad, sest andmete kasutamise eesmärgid on erinevad.

3.1 Andmed, mida kogume otse teilt

Andmekategooriad Millal kogume?
Isiku tuvastamise andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood/sünniaeg) Meistriklubiga liitumisel, tavakliendina e-poes ostu sooritamisel, teenuse tellimisel kaupluses (va isikukood/sünniaeg)
Kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress, elukoha aadress) Meistriklubiga liitumisel, tavakliendina e-poes ostu sooritamisel, teenuse tellimisel kaupluses (va elukoha postiindeks)
Finantsandmed (krediitkaardi andmed, pangakonto andmed) Järelmaksulepingu sõlmimisel või e-poest ostude sooritamisel
Muu info, mida olete otsustanud meiega vabatahtlikult jagada (tagasiside, kommentaarid, jne) Kui oled otsustanud vastata meie tagasiside küsimustikule; edastanud meile e-kirja teel kommentaare või arvamusi
Juriidilise isiku esindaja andmed (kliendi, äri- või muu jur. isikust koostööpartneri ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, ametinimetus) Juriidilise isikuga (kliendi, äri- või koostööpartneri) lepingu sõlmimisel, Profiklubiga liitumisel, tellimuse saamisel, muu ärisuhtluse raames

Kohustuslikud andmed, ilma milleta ei ole teile teenuse osutamine võimalik märgime andmete kogumise juures ära, nt juhul kui tellite meilt kaupu koos kohaletoimetamisega, siis on kohustuslik märkida ära tarneaadress, vastasel juhul ei ole me võimelised oma tarnekohustust täitma.

Kui te külastate meie kauplusi, kus kasutame turvalisuse eesmärgil videokaameraid, siis teadke, et võite sattuda videokaamerate salvestistele (täpsem info videokaamerate kasutamise kohta on kirjas allpool punktis 10).

3.2 Andmed, mida me kogume automaatselt

Kui te suhtlete meiega elektrooniliste kanalite kaudu, näiteks sooritades oste e-poes, külastades meie veebilehte või rakendusi, tellides meie uudiskirja, võime koguda lisaks teilt otse saadud andmetele teavet teie arvuti, mobiiltelefoni või muu teie poolt kasutatava seadme kaudu. Näiteks salvestame e-poodi sisselogimisel teie kasutajatunnuse, et seda järgmisel külastusel automaatselt kuvada, tuvastame teie IP-aadressi ja asukoha, et näidata selle piirkonna kaupluses olevaid teile sobivaid pakkumisi jne.

4. Mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel. Olenemata töötlemise eesmärgist, peab igal eesmärgil andmete kasutamiseks olema õiguslik alus. Oma andmetöötlust hinnates oleme kindlaks teinud, et Bauhofi poolt teie isikuandmete töötlemine toimub järgnevalt kirjeldatud neljal õiguslikul alusel.

4.1 Lepingu täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Sellel õiguslikul alusel töötleme andmeid siis, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks teie taotlusel.

4.2 Bauhof´ile seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Teatud juhtudel on meil seadusest tulenev kohustus teie andmeid teatud viisil töödelda. Sellisel juhul ei saa ei meie ega ka teie andmete töötlemist mõjutada.

4.3 Bauhofi õigustatud huvist lähtuv isikuandmete töötlemine

Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei pea teie andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja andmeid töödelda. Seda selleks, et arendada oma tooteid ja teenuseid, muutes neid teie jaoks paremaks; vastu võtta õigeid ärilisi otsuseid, tehes statistikat, jne.

Kuna õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me seaduse ega ka meievahelise lepinguga kohustatud aga me ei küsi selleks ka teie nõusolekut, siis on teil õigus küsida Bauhofilt selgitusi sel alusel toimuva andmetöötluse kohta ning esitada meile vastuväide, kui leiate, et teie andmete töötlemine õigustatud huvi alusel riivab ülemääraselt teie õiguseid.

4.4 Nõusolekul põhinev andmetöötlus

Teatud juhtudel, kui andmete töötlemine on teie valiku küsimus, siis küsime selleks teie nõusolekut.

Kui andmete töötlemise aluseks on teie poolt antud nõusolek, siis teadke, et teil on alati õigus oma nõusolek tagasi võtta, saates meile vastavasisulise teate kontaktil info@bauhof.ee või tegutsedes vastavalt nõusoleku andmise juures antud juhistele. Juhul kui te oma nõusoleku tagasi võtate, siis lõpetame me teie andmete töötlemise nõusolekus kirjeldatud eesmärgil.

Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me teie andmeid töötleme:

Töötlemise eesmärk Andmekategooriad Õiguslik alus
Lepingueelsed suhted (nt kliendi päringutele vastamine; lepingute ettevalmistamine, läbirääkimiste pidamine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed Lepingu täitmise vajadus, õigustatud huvi
Üldine turundustegevus Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Õigustatud huvi
Kliendisuhte hoidmine, arendamine (päringutele vastamine, üldine klienditeenindus, infovahetus) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed Õigustatud huvi
Kliendi- või muu ärisuhte hoidmine, arendamine (lepingute sõlmimine, tellimuste vastuvõtmine/täitmine, lepingu täitmisega seotud info edastamine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed Lepingu täitmise vajadus, õigustatud huvi
Raamatupidamine (sh raamatupidamise alusdokumentide säilitamine) Raamatupidamise seaduses sätestatud korras Isiku tuvastamise andmed, juriidilise isiku esindaja andmed Seadusest tulenev kohustus, õigustatud huvi
Arveldused (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed Lepingu täitmise vajadus, õigustatud huvi
Bauhofi teenuste üldine arendamine Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed, tagasiside ja muude küsimustike vastused Õigustatud huvi
Kliendile teenuste osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamine (informeerimine, kaebuste lahendamine) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed Lepingu täitmise vajadus, õigustatud huvi
Profileerimine, segmenteerimine (nt paigutamine segmenti aed, kodukaubad, ehitus) Meistriklubi liikmete isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, ostuandmed Õigustatud huvi
Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumistest Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed Seadusest tulenev kohustus, õigustatud huvi
Otseturundus (Bauhofi pakkumised, uudiskirjad e-kirja, SMSide teel) Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, juriidilise isiku esindaja andmed Õigustatud huvi, nõusolek
Avaliku võimu organite ja riigiasutustele infopäringutele vastamine Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Seadusest tulenev kohustus
Bauhofi grupisisene andmevahetus Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed Õigustatud huvi
Üldine teenuse statistika Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed, ostuandmed Õigustatud huvi

5. Kes lisaks Bauhofile teie andmeid võib töödelda?

Juhul, kui see isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalik, võimaldame vajalikus ulatuses teie andmetele ligipääsu järgmistel isikutel:

 • Meile teenuseid pakkuvad isikud, kes töötlevad teie isikuandmeid Bauhofi nimel ja vastavalt meiega sõlmitud andmetöötlust ning andmekaitset reguleerivale lepingule (edaspidi volitatud töötlejad).

 • Avaliku võimu organid ja riigiasutused, näiteks politsei, kohtud, Andmekaitse Inspektsioon. Võimaldame juurdepääsu või edastame teie isikuandmeid ainult juhul, kui oleme seadusega kohustatud seda tegema.

Me ei hoia teie isikuandmeid väljaspool Euroopa majanduspiirkonda ega edasta andmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda.

6. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Me säilitame teie andmeid seni kuni seadus meid selleks kohustab või kuni on vajalik selleks, et täita andmetöötluse eesmärkide saavutamine. Allpool toome mõned näited andmete säilitamise tähtaegade kohta:

Säilitamise tähtaeg Näited
45 päeva (peale seda algab ülesalvestamine) Videokaamera salvestised
3 aastat (lepingu lõppemisest, lõpetamisest) Lepingute ja teenuse andmed, et kaitsta end võimalike vaidluste korral või esitada ise nõue oma õiguste kaitsmiseks
7 aastat (lepingu lõppemisest, lõpetamisest) Raamatupidamise alusdokumendid
3 aastat liikmelisuse uuendamisest Meistri- ja Profiklubi kaardiga seotud kontakt- ja isikuandmed

Täpsemat infot teie isikuandmete säilitamise aja kohta saate küsida, kui esitate meile vastavasisuilise päringu kontaktil info@bauhof.ee.

7. Kuidas me tagame andmete turvalisuse?

Bauhof on kehtestanud vajalikud juriidilised, organisatsioonilised, füüsilised ja tehnilised turvameetmed teie isikuandmete kaitsmiseks. Mõned näited meie poolt kasutatavatest meetmetest:

Füüsilised meetmed – isikuandmeid sisaldavaid paberkandjal dokumente hoitakse lukustatud ruumides ja kappides, millele on ligipääs vaid teatud töötajatel oma tööülesannete täitmiseks; andmete töötlemise ruumid ja IT-süsteemid on piisavalt kaitstud tule, ülekuumenemise, vee, voolukõikumiste ja voolukatkestuste eest.

Tehnilised meetmed – kõik tööarvutid on töötaja lahkumisel parooliga ekraanisäästjaga kaitstud; on tagatud, et IT-süsteem ei võimalda uusi sisenemiskatseid ja lukustab kasutajatunnuse, kui ebaõnnestunud sisenemiskatsete arv ületab teatud piiri; on tagatud, et eriti ohustatud süsteemid (nt sülearvutid, nutitelefonid) on piisavalt hästi kaitstud (kasutades näiteks krüpteerimist või muid viise).

Organisatsioonilised meetmed – kõigile IT süsteemide kasutajatele on määratud rollid ja profiilid; on tagatud, et ligipääsuõigused tühistatakse töötaja lahkumisel Bauhofist; on tagatud, et avalikult kasutatavatest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, mida kasutatakse isikuandmete töötlemiseks.

Juhul kui kasutame ettevõtte väliseid teenusepakkujaid, kes töötlevad teie isikuandmeid, siis sõlmime selliste teenuse osutajatega andmetöötlust ja -kaitset reguleeriva lepingu, milles kohustame teenus osutajat: a) võtma tarvitusele sobivaid meetmeid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitsmiseks ja ii) töötlema isikuandmeid vastavalt kohalduvate õigusaktide nõuetele.

Ka teil endal on oluline roll oma isikuandmete kaitsmisel. Ärge avaldage teistele isikutele oma e-poe kasutajatunnuseid ega paroole ega muud enda identifitseerimiseks kasutatavat infot ega lubage kasutada oma infokandjaid (nt ID-kaarti, mobiil-ID´d). Palun võtke arvesse, et meil ei pruugi olla võimalik tagada teie andmete turvalisust juhul, kui te ise ei ole oma andmete kaitsmisesse tõsiselt ei suhtu.

8. Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid andmeid oleme teie kohta kogunud ja mis eesmärgil me neid töötleme; kellele me andmeid avalikustame (eelkõige kolmandates riikides olevad vastuvõtjad); kui kaua me andmeid säilitame; millised on teie õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.

Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime, seda eelkõige siis, kui teie andmete töötlemise aluseks on teie poolt antud nõusolek ja te võtate selle tagasi.

Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on Bauhofi õigustatud huvi, sh sellisel õiguslikul alusel teostatavale profiilianalüüsile.

Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud. Samuti on teil õigus nõuda, et Bauhof edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja on võimeline neid edastataval kujul vastu võtma).

Isikul on seoses ennast puudutavate isikuandmete töötlemisega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh

 • saada arusaadavat ja selget teavet andmetest;
 • andmeid üle kanda;
 • võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas;
 • nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, sh kustutamist;
 • keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil;
 • pöörduda enda kaitseks järelvalveasutusesse.

Isikul õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui:

 • tema isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses need koguti või neid on töödeldud;
 • võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi või kui isikuandmete töötlemiseks puudub õiguslik alus;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

Isikul ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist, kui:

 • andmeid on vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • andmeid töödeldakse rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud põhjustel Euroopa Liidu või Eesti õiguse alusel;
 • isiku õiguse teostamine piirab teise isiku sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamist;
 • andmeid on vaja avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- ja ajaloouuringute või statistika tegemise eesmärkidel ning andmete töötlemise õigus tuleb seadusest.

Kui soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun pöörduge meie poole kontaktil info@bauhof.ee. Andmete kustutamise taotlus tuleb Bauhof Group AS-le esitada kirjalikult, digitaalselt allkirjastatuna, kirjeldades taotluses ära selgesõnaliselt oma soovi, sh andmete liigi, tähtaja ja perioodi.
Avalduses peab olema märgitud taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed.
Bauhof Group AS-l on õigus jätta isiku taotlus rahuldamata, kui isiku andmete töötlemine toimub õiguslikul alusel.

9. Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile ja kohtule

Kui soovite täiendavat informatsiooni seoses oma isikuandmetega või õiguste kasutamisega, siis on teil võimalus pöörduda meie poole kontaktil info@bauhof.ee.

Kui olete arvamusel, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid, siis on teil õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kui soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun pöörduge meie poole kontaktil info@bauhof.ee. Palun võtke arvesse, et igasuguse taotluse esitamisel, peame esmalt veenduma teie isikusamasuses, seetõttu palume kõik taotlused edastada digitaalselt allkirjastatuna. Andmetega tutvumiseks ja või parandamiseks esitage taotlus palun siin ning kui soovite oma konto kustutada, siis saate taotluse täita siin.

10. Videovalve kasutamine Bauhofi kauplustes ja parklates

Kasutame kõigis Bauhofi kauplustes videovalvet, et tagada meie vara ning meie töötajate ja meid külastavate klientide turvalisus ja kaitse, nendeks on vara- ja isikuvastused kuriteod, näiteks kauba vargus või isikuvastane füüsiline vägivald.

Videokaamerad on Bauhofi kauplustes paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jäävad kaupluste sisepinnad, sissepääsud ning majade vahetu lähedus.

Kõik kaameratega salvestatud materjalid salvestatakse serverisse, kus Bauhofi poolt rangelt piiratud volitatud isikud saavad andmeid töödelda vastava sündmuse tekkimisel.

 • kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi
 • kellele salvestis võidakse edastada – Politsei- ja Piirivalveamet, turvateenust osutav ettevõte
 • salvestisi säilitatakse 45 päeva, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt ülesalvestama
 • jälgimise aeg ööpäevaringselt
 • isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palume pöörduda meie poole kontaktil info@bauhof.ee. Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 45 päeva, samuti sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.


[1] Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.